88874123- 09128946040
1035 $ + پرواز
2 شب مانیل + 5 شب پالاوان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1055 $ + بلیط
3 شب مانیل + 4 شب بوراکای
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1545 $ + بلیط
2 شب مانیلا - 3 شب پالاوان - 3 شب ال نیدو
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1990 $ + بلیط
2 شب مانیل + 3 شب پالاوان + 3 شب باراکوی
10 خرداد، 16 تیر، 11 مرداد و 30 شهریور
ایرلاین : قطر، امارات و ....
8 شب و 9 روز