88874123- 09128946040
1990$ + پرواز
2 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ (هوی آن و باناهیلز و دست خدا ) + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
30 مرداد
ایرلاین : قطر، امارات و ....
9 شب و 10 روز
860 $ + پرواز
3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب هوشی مین
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1115 $ + پرواز
3 شب هوشی مین + 3 شب ناترانگ + 2 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
9 شب و 10 روز
2390$ + پرواز
2 شب هوشی مین + 3 شب ناترانگ + 3 شب هوی آن + 2 شب دانانگ + 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
تاریخ رفت : 5 خرداد تاریخ برگشت : 20 خرداد
ایرلاین : قطر ایرویز
14 شب و 15 روز